This is a widget area, so please add widgets here...

Makale_043_Özet

SİSTEM YAKLAŞIMI BAĞLAMINDA GELENEKSEL ANADOLU KONUTUNUN GÜNE UYARLANMASINI ETKİLEYEN ÜST SİSTEMLER VE SİSTEMLER ARASI ETKİLEŞİME İLİŞKİN BİR İRDELEME

Z. Sevgen Perker, Nilüfer Akıncıtürk

Öz
Toplumumuz için tarihsel, kültürel ve yapısal anlamda değer taşıyan geleneksel Anadolu konutunun çeşitli nedenler ile uzun süreli kullanımda yıprandığı ve giderek yok olduğu bilinmektedir. Oysa geçmişten günümüze kadar ulaşan ve mimari mirasımızı oluşturan geleneksel yapıların korunması ve geleceğe aktarılması gerekmektedir. Korumanın ilk basamağını ise konu ile ilgili mevcut durumun ve sorunların tanımlanması oluşturmaktadır. Bu bağlamda bu çalışmanın amacı; önemli kültürel mirasımız olan geleneksel konutların korunarak güne uyarlanmaları ve geleceğe aktarılmaları konusunda etkili olan sosyokültürel, ekonomik, yasal – kurumsal yapının sistem yaklaşımı aracılığı ile irdelenmesidir.

Anahtar Kelimeler: Konut, Anadolu konutu, mimari, kültürel miras.

A DISCUSSION ON UPPER SYSTEMS EFFECTING THE ADAPTATION OF TRADITIONAL ANATOLIAN HOUSES’ FOR TODAY WITHIN THE CONTEXT OF SYSTEM APPROACH AND INTERACTIONS BETWEEN SYSTEMS

Abstract
It is clear that traditional Anatolian houses which have importance for our society in historical, cultural and structural means, are worn and vanished through a long-time usage for different reasons. Traditional houses which are our architectural heritage and bridge from past to present, must have been preserved and transferred to the future. First step of preservation is definition of state of play and the problems which are related to this issue. In this context, the aim of this study is to discuss the socio-cultural, economic, legal and institutional structures, which are effective on traditional houses’ adaptation and preservation for today and their transfer to tomorrow, by using system approach.

Key Words: House, Anatolian house, architecture, cultural heritage

Tam Metin