This is a widget area, so please add widgets here...

Makale_034_Ozet

MİMARLIK ÖĞRENCİLERİNİN MALZEME BİLGİSİNİN ARTTIRILMASINDA FABRİKA GEZİLERİNİN ROLÜ: METODOLOJİK BİR ANALİZ

Z. Sevgen PERKER

Özet

Bu çalışmanın amacı mimarlık öğrencilerinin yapı malzemesi hakkındaki bilgilerinin arttırılmasında fabrika gezilerinin katkısının araştırılması ve kelime ilişkilendirme testleri ile kavram haritalarının mimarlık öğrencisinin malzeme bilgisinin değerlendirilmesi konusundaki kullanılabilirliğinin saptanması hedeflenmektedir. Çalışma kapsamında incelenmek üzere seramik malzeme seçilmiş, mimarlık öğrencilerine fabrika gezisi öncesi ve sonrası kelime ilişkilendirme testi uygulanmış, öğrencilerin seçilen anahtar kavramlara verdikleri yanıtlardan kavram haritaları oluşturulmuştur. Araştırma sonuçları fabrika gezisi sayesinde mimarlık öğrencilerinin malzeme hakkındaki bilgi düzeyinde önemli bir artış olduğunu göstermiştir. Ayrıca bu araştırma ile kelime ilişkilendirme testleri ve kavram haritalarının birer tespit, değerlendirme ve değişim stratejisi olarak mimarlıkta malzeme eğitiminde kullanılabilir oldukları ortaya konmuştur.

Anahtar Kelimeler: Mimarlık, Yapı Malzemesi Eğitimi, Kelime İlişkilendirme Testi, Kavram Haritası, Fabrika Gezisi

THE ROLE OF FACTORY VISITS IN THE INCREASE OF MATERIAL KNOWLEDGE AMONG ARCHITECTURE STUDENTS: A METHODOLOGICAL ANALYSIS

Z. Sevgen PERKER

Abstract

This study aims to investigate the contribution of factory visits to the increase of knowledge of materials among architecture students and identify the possibility of using word association tests and concept maps in the evaluation of knowledge of materials among architecture students. Ceramic materials have been selected for close examination. In the scope of the study, students had to take a word association test both before and after the factory visit. Subsequently, concept maps were created based on the students’ answers to selected key concepts. Results of the study have shown that the students’ level of knowledge of the material has increased significantly due to the factory visit. Moreover, the study has shown that word association tests and concept maps are usable in material training in architecture as an identification, evaluation and change strategy.

Keywords: Architecture, Building Material Education, Word Association Test, Concept Map, Factory Visit

Tam Metin