This is a widget area, so please add widgets here...

Makale_022_Özet

MİMARLIĞIN FELSEFE İLE İLİŞKİSİNİN RÖNESANS, 17. VE 18. YÜZYIL YAPI ÖRNEKLERİ ÜZERİNDEN İRDELENMESİ

Z. Sevgen PERKER

Özet

Yalnızca fiziksel bir yapı ortaya koymak olarak algılayamayacağımız mimarlık, insan etkinliğinin ve kültürün bir kalıtı olarak simgesel bir temsil de içermektedir. Bir diğer ifade ile mimarlık ürünü düşüncenin ve yaşantının bir belgesi olma özelliği taşımaktadır. Mimarlık ürününün söyleminin anlaşılması ve böylelikle evrensel mimarlık bilgisinin ortaya konabilmesi ise mimarlığın hangi kavram ve disiplinler ile ilişkili olduğunun ve söz konusu ilişkiyi nasıl kurduğunun irdelenmesine bağlıdır. Mimarlığın bilgisinin üretilmesinde önemli bir boyut da mimarlığın felsefe ile olan ilişkisinin irdelenmesidir. Bu bağlamda bu çalışmanın amacı, mimarlığın felsefe ile ilişkisinin Rönesans, 17. ve 18. Yüzyıl yapı örnekleri üzerinden irdelenmesini sağlayarak evrensel mimarlık bilgisinin elde edilmesine katkıda bulunmaktır.

Anahtar Kelimeler: Mimarlık, Felsefe, Rönesans, 17. Yüzyıl, 18. Yüzyıl

THE ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN ARCHITECTURE AND PHILOSOPHY ASSUMING THE CONSTRUCTIONS OF RENAISSANCE 17 th AND 18 th CENTURY

Abstract

Architecture does not mean only constructing buildings. It is also a symbol for human activity and culture. In other words, architectural structure is a document of thought and life. Understand the idea of architectural structure and introducing the universal architectural knowledge can be attained by probing the concepts related to architecture with the disciplines attached to these concepts and how these relationships have been established. Studying on the relationship between architecture and philosophy is an important item for producing architectural knowledge. The aim of this study is to analyze the relationship between architecture and philosophy assuming the constructions of renaissance, 17th and 18th century and contribute to universal architectural knowledge by this way.

Keywords: Architecture, Philosophy, Renaissance, 17 th Century, 18 th Century

Tam Metin