This is a widget area, so please add widgets here...

Makale_036_Ozet

GELENEKSEL KONUTLARDA FİZİKSEL DEĞİŞİM: BURSA’DA ÜÇ ÖRNEK YAPI

Z. Sevgen PERKER, Nilüfer AKINCITÜRK

Özet

Toplumların önemli tarihsel, kültürel ve yapısal mirasları olan geleneksel konutlar uzun süreli kullanımda çeşitli nedenler ile değişime uğramaktadır. Geleneksel konutlar sosyal yaşamda meydana gelen değişikliklere bağlı olarak ortaya çıkan güncel kullanıcı gereksinim ve isteklerine yanıt veremez duruma gelebilmektedir. Bu çalışma Osmanlı’nın ilk başkenti olan Bursa’da bulunan geleneksel konut örnekleri üzerinde sözü edilen fiziksel değişimi incelemeyi hedeflemektedir.

Anahtar Kelimeler: Geleneksel Konut, Fiziksel Değişim, Bursa

THE PHYSICAL ALTERATION ON TRADITIONAL HOUSES: THREE EXAMPLES IN BURSA

Abstract

It is clear that traditional house which has importance for society in historical, cultural and structural means, is worn and vanished through a long-time usage for different reasons. Traditional residences can not answer to the up-to-date needs and requests which arose from the changes in cultural and living styles. This study aims to examine that physical alteration on traditional house exapmles of Bursa which is the first capital city of Ottoman Empire, with a critical point of view.

Key Words: Traditional House, Physical Alteration, Bursa

Tam Metin