This is a widget area, so please add widgets here...

Makale_026_Özet

AVRUPA KÜLTÜR MİRASININ KORUNMASINDA EUROPA NOSTRA ÖDÜLLERİNİN ROLÜ VE TÜRKİYE

Z. Sevgen PERKER

Özet

Kültür mirası, toplumların geçmiş yaşantılarından günümüze ulaşan ve gelecek nesillere aktarılması gereken maddi ve manevi unsurlarının tümüdür. Kültürel mirasın herhangi bir parçasının bozulması ya da yok olması, tüm dünya milletlerinin mirası için zararlı bir yoksullaşma oluşturacağından konunun tüm uluslar açısından bir bütün olarak algılanmasının önemi ortaya çıkmaktadır. Kültür mirasının evrensel niteliği bu mirasın korunarak yaşatılmasında kültürlerarası diyalogun güçlendirilmesinin gerekliliğine işaret etmektedir. Günümüzde kültürel ve doğal mirasın korunması konusunda gerçekleştirilen çalışmaları destekleyen çok sayıda uluslararası oluşum bulunmaktadır. Bunlar arasında Avrupa Birliği’nin kültürel mirasın korunması konusunda gerçekleştirilen örnek proje, uygulama, araştırma vb. çalışmaları ödüllendirme ve destekleme yönündeki çabaları dikkat çekmektedir. Avrupa Birliği’nin kültürel mirasın korunması konusunda verdiği önemli desteklerden biri de Europa Nostra ödülleridir. Çalışma kapsamında Türkiye’nin Europa Nostra’dan aldığı ödüller incelenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kültürel Miras, Koruma, Ödül, Europa Nostra, Türkiye

THE ROLE OF EUROPA NOSTRA AWARDS FOR ENSURING THE CONSERVATION OF EUROPEAN CULTURAL HERITAGE AND TURKEY

Abstract

Cultural heritage is the legacy of physical and moral components of societies that are inherited from past generations, maintained in the present and transferred for the benefit of future generations. As the spoiling of cultural heritage-partly or wholly- will be a harmful impoverishment for all nations’ heritage, it is material to take subject as a whole for all nations. Universal characteristics of cultural heritage point out the necessity of strengthening of cultural dialogue for conservation of this heritage. Nowadays there exists lost of constitutions supporting the studies for conservation of cultural and natural heritage. Among them, European Union’s performance rewarding the example project, application and other researches designed on the conservation of cultural heritage draws attention. One of the important supports of European Union for conservation of cultural heritage are Europa Nostra awards. During the study Turkey’s awards captured from Europe Nostra are analyzed.

Keywords: Cultural Heritage, Conservation, Award, Europa Nostra, Turkey

Tam Metin