This is a widget area, so please add widgets here...

Makale_025_Özet

GELENEKSEL KONUTUN KORUNMASINDA GÜNÜMÜZ KULLANICI TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: BURSA ÖRNEĞİ

Z. Sevgen PERKER, Nilüfer AKINCITÜRK

Özet

Toplum ile yapılı fiziksel çevrenin tarihin tüm dönemlerinde güçlü bir ilişki içinde olduğu görülmektedir. Toplum değiştikçe içinde bulunduğu fiziksel çevreyi değiştirmekte, değişen fiziksel yapı ise yeniden ait olduğu toplumu etkilemekte, yönlendirmekte ve değiştirmektedir. Yapılı fiziksel çevrenin en önemli unsurları olan geleneksel konutlar da üretildikleri dönemde içinde bulundukları toplumun sosyal, kültürel ve ekonomik yapısının, teknoloji düzeyinin, yaşam biçimi ve felsefesinin, estetik kaygılarının, doğa – yapı ve yapı – insan ilişkilerinin sonucu olarak oluşmuşlardır. Bu nedenle de yerel, ulusal ve evrensel ölçekte, kültürel miras olarak korunmaları gerekmektedir. Geleneksel konutların korunması ise günümüzde söz konusu konutların içlerinde yaşayan kullanıcıların sosyal, kültürel, ekonomik yapıları ve bu yapılara bağlı olarak sergiledikleri tutumlar ile yakından ilişkilidir. Bu çalışmanın amacı; günümüz geleneksel konut kullanıcısının sosyal, kültürel, ekonomik yapısının ve geleneksel konut korumaya ilişkin tutumlarının belirlenmesi ile geleneksel konut korumada kullanıcı rolünün örnek bir yerleşim üzerinde irdelenmesidir.

Anahtar Kelimeler: Geleneksel Konut, Koruma, Kullanıcı, Tutum, Derinlemesine Mülakat

Tam Metin