This is a widget area, so please add widgets here...

Makale_018_Özet

16. YÜZYIL İSTANBUL’UNUN ‘BENİM ADIM KIRMIZI’ ROMANINDAKİ YANSIMALARI: YER / MEKÂN 

Z. Sevgen PERKER

Özet

Bu çalışmada amaç XVI. Yüzyıl İstanbul’unun çeşitli mekânlarına ait mimari özelliklerin Benim Adım Kırmızı romanına nasıl yansıdığının mimari bir bakış açısıyla irdelenmesidir. Bu kapsamda çalışmanın ikinci bölümünde romanın kısa bir özetine yer verilecek, üçüncü bölümünde Orhan Pamuk romanında yer/mekân kavramı içinde Benim Adım Kırmızı’nın yerine değinilecek, dördüncü bölümünde ise Benim Adım Kırmızı isimli romanda ağırlıklı olarak sözü edilen mekânların romanda üzerinde durulan mimari özelliklerine yer verilerek sözü edilen mekânların dönem İstanbul’undaki durumları ve gerçekliklerinin irdelenmesine çalışılacaktır. Sonuç bölümünde ise dönemin mimari özelliklerinin romandaki yansımalarına yer verilecektir.

Anahtar Kelimeler: Orhan Pamuk, Benim Adım Kırmızı, İstanbul,                   Yer, Mekân

THE REFLECTIONS OF ISTANBUL IN 16 th CENTURY IN THE NOVEL ‘MY NAME IS RED’: LOCATION / PLACE

Abstract

The aim of this work is to consider architecturally how the architectural properties of some buildings in İstanbul at XVIth century are reflected in the novel ‘My Name Is Red’. For that reason in 2nd part of the work, a brief summary of the novel, in 3rd part location/place vision in Orhan Pamuk novel ‘My Name Is Red’, in 4th part the main buildings in the novel ‘My Name Is Red’ and their characteristics also with the statements and actualities of them in İstanbul in the period are discussed. Finally the effects of the architectural characteristics of the period are demonstrated.

Keywords: Orhan Pamuk, My Name Is Red, İstanbul, Location, Place

Tam Metin